Παιδικό τμήμα

 • Στο δρόμο προς την προσχολική εκπαίδευση, το πρόγραμμα του παιδικού τμήματος αποτελεί βασικό στοιχείο. Καθώς μεγαλώνουν και γίνονται ανεξάρτητοι μαθητές, τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα να συνεργάζονται με άλλους, να ακολουθούν οδηγίες και να αναπτύσσουν δεξιότητες τους.

  Μαθησιακή προσέγγιση

  Η ικανότητα να λύνουν προβλήματα, να εξερευνούν τον κόσμο και να γίνονται πιο ανεξάρτητα αυξάνεται.

  Δημιουργικές τέχνες

  Χρήση της κίνησης, της μουσικής, των εικαστικών τεχνών και του δράματος για την επικοινωνία συναισθημάτων και ιδεών. Ανάπτυξη της ικανότητας επίδειξης τόσο συναισθημάτων όσο και ιδεών.

  Γλώσσα

  Εκμάθηση της χρήσης δεξιοτήτων συνομιλίας και λεξιλογίου για αποτελεσματική επικοινωνία.

  Λογική και επιχειρηματολογία

  Εξάσκηση στην αλληλουχία, την επίλυση προβλημάτων και την κριτική σκέψη.

  Πρώιμα Μαθηματικά

  Εκμάθηση αριθμών, των μοτίβων, της ταξινόμησης και της διάταξης.

  Φύση & Επιστήμη

  Μάθηση της κατανόησης του φυσικού κόσμου μέσω της παρατήρησης, της περιγραφής, της πρόβλεψης και της συλλογής δεδομένων.

  Κοινωνική-συναισθηματική ανάπτυξη

  Ανάπτυξη της ικανότητας αλληλεπίδρασης με τους άλλους, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν επίγνωση του εαυτού τους και των συναισθημάτων τους- μαθαίνουν να κατανοούν καλύτερα τις σχέσεις με άλλους, όπως οι φίλοι, η οικογένεια και τα μέλη της κοινότητας. Αξιολόγηση της αυτογνωσίας και της επίδειξης σεβασμού και ενσυναίσθησης προς τους άλλους.